Skip to main content

Reglement ATGolf – Vlaanderen

Artikel 1 : Nadere bepaling van de doelstellingen van de VZW

De VZW ATGolf wil de mogelijkheid scheppen om kandidaat-golfers in België de gelegenheid te geven de golfsport aan te leren en deze te beoefenen. Vanuit deze context wil de VZW de golfsport promoten. Tevens wenst de VZW om personen met belangstelling voor de golfsport met deze golfsport in contact te brengen, zowel in binnen- als buitenland.

De VZW ATGolf wil dit doel realiseren door kandidaat-golfers en andere geïnteresseerden, die nog geen lid zijn van een erkende golfclub in België, de gelegenheid te geven om de golfsport aan te leren, te beoefenen en om, indien gewenst, later te laten aansluiten bij een andere in België erkende club.

Kandidaat-golfers kunnen in het kader van de realisatie van deze doelstellingen (toegetreden) lid worden van de VZW

Artikel 2 : lidmaatschap

Elkeen die geïnteresseerd is in de golfsport kan zich aansluiten bij de VZW ATGolf, als toegetreden lid, mits het betalen van de jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage.

Het lidmaatschap loopt per kalenderjaar. De hoegrootheid van de lidmaatschapsbijdrage wordt bepaald door de raad van bestuur van de VZW ATGolf.

ATGolf VZW behoudt zich het recht om een toetreding te weigeren. Een schriftelijke argumentatie omtrent deze weigering zal naar de kandidaat-golfer gestuurd worden, evenwel zonder mogelijkheid van verhaal.

Bij het einde van het kalenderjaar wordt het lidmaatschap automatisch verlengd voor een volgende duur van twaalf maanden (lopend van 1 januari tot 31 december), tenzij het toegetreden lid vóór 15 november van het lopende jaar op schriftelijke wijze aan de raad van bestuur van de VZW ATGolf meedeelt dat hij/zij ontslag wenst te nemen als lid van de VZW.

ATGolf VZW aanvaardt leden zonder klassement (beginnende golfers/stagiaires) en leden met een klassement (leden in het bezit van een golfvaardigheidsbewijs of van een golfhandicap). Voor deze laatste categorie wordt de handicap bepaald volgens de regels van de Koninklijke Belgische Golffederatie.

Artikel 3 : Inhoud van de lidmaatschapsbijdrage.

Middels betaling van de lidmaatschapsbijdrage aan ATGolf VZW kan het toegetreden lid, op basis van een organisatie van @GOLF VZW, in haar opdracht of op basis van een samenwerking door de VZW met derden :

– gebruik maken van de golffaciliteiten waarover de VZW beschikt, middels het betalen van de gevraagde practicefee,
– deelnemen aan theoretische en praktische golflessen, desgevallend met het oog op het behalen van het golfvaardigheidsbewijs,
– deelnemen aan tornooien georganiseerd door golfclubs waarmee de VZW een samenwerkingsakkoord heeft afgesloten en onder de voorwaarden van deze samenwerking,

De leden zullen ten allen tijde de voorwaarden dienen te respecteren waaronder deze faciliteiten hen worden aangeboden.

Artikel 4 : Regels – Etiquette – Dresscode.

De toegetreden leden van de VZW ATGolf worden verzocht om te allen tijde de golfregels te respecteren van de bezochte golfclub. De leden verbinden er zich toe om de verschuldigde greenfees en driving range fees steeds onmiddellijk en voor het betreden van de golfbanen te voldoen.

De leden dienen de dresscode van de betreffende clubs te respecteren.

Artikel 5 : Commissies.

Binnen de VZW worden diverse commissies opgericht, onder meer een sportcommissie en een handicapcommissie.

Elke commissie bestaat minimaal uit drie leden, waarvan de Kapitein er één van is. Het maximale aantal leden van elke commissie wordt bepaald door de raad van bestuur.

De toegetreden leden van de VZW kunnen zich kandidaat stellen voor één van de te begeven plaatsen. Zij hebben in de commissies een raadgevende stem.

Artikel 6 : Sancties.

Leden van de VZW die inbreuken plegen op de regels geldend binnen een bepaalde golfclub waarin zij in het kader van hun lidmaatschap van de VZW aanwezig zijn, of leden van de VZW die zich niet houden aan de door de raad van bestuur van de VZW vooropgestelde regels, kunnen door de raad van bestuur van de VZW worden gesanctioneerd.

De opgelegde sancties variëren van :

– waarschuwing,
– blaam,
– schorsing voor een bepaalde periode,
– uitsluiting uit de VZW,

Of één van deze sancties gecombineerd met een aangepaste maatregel.

De Raad van Bestuur beslist autonoom over de op te leggen sanctie, na het betreffende lid of de betreffende leden te hebben gehoord. Indien een sanctie wordt opgelegd, zal deze in verhouding zijn tot de gepleegde inbreuk. De Raad van Bestuur is niet gehouden om bij een volgende inbreuk noodzakelijkerwijze een zwaardere sanctie op te leggen, noch is zij gehouden om bij een eerste inbreuk de gradaties in sancties in aanmerking te nemen.

Artikel 7 : Verzekering

Van zodra de leden van de VZW beschikken over een federale kaart, zijn deze toegetreden leden verzekerd onder de polis van de Vlaamse Vereniging voor Golf.

Deze verzekering is wereldwijd geldig en dekt zowel Burgerlijke Aansprakelijkheid als Lichamelijke Ongevallen.

De verzekering is van toepassing voor feiten van een golfgebeurtenis op een officieel terrein (in België en in het buitenland).

Artikel 8 : Handicaps

De VZW is verantwoordelijk voor het juist registreren van de handicap van haar leden en geldt als homeclub voor haar leden.

De handicapcommissie is bevoegd voor deze aangelegenheid, onder het toezicht van de raad van bestuur.

Alle leden respecteren alle wijzigingen en beslissingen inzake handicaps.

[contact-form-7 id=”4″]

Homeclub Atgolf Vlaanderen

Zavelberg 8, 3980 Tessenderlo

Homeclub Atgolf Wallonie

Sport Village
Vieux Chemin de Wavre 117a, 1380 Lasne

Administratie / Maatschappelijke zetel

Atgolf bvba
Krommelei 37, 2110 Wijnegem

GEÏNTERESSEERD?

Ja, ik wens me aan te sluiten bij ATGolf vanaf 1/01/2019.
(€85: €59 lidgeld in plaats van €99 + federale kaart €26 ipv €52)