Skip to main content

Artikel 1 : Nadere bepaling van de doelstellingen

Atgolf wil de mogelijkheid scheppen om golfers in België de gelegenheid te geven de golfsport te laten beoefenen.

Atgolf doet dit door het aanbieden van oefenfaciliteiten in Tessenderlo en Lasne en door het aanbieden van een laagdrempelige lidmaatschapsformule. Hiermee richt Atgolf zich vooral naar golfers die graag op verschillende terreinen spelen of Belgische golfers die slechts occasioneel golfen in binnen- of buitenland.

Vanuit deze context wil de club de golfsport promoten en toegankelijk houden.

Artikel 2 : lidmaatschap

Elkeen kan zich aansluiten bij Atgolf via de registratiefiche in te vullen op de website (www.atgolf.be). Het lidmaatschap wordt geactiveerd na ontvangst van de inschrijvingsfiche en de betaling van de jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage bestaande uit het club lidgeld én de verplichte jaarlijkse federale aansluiting.

Indien een golfer reeds lid was van een andere Belgische club, dan wordt de WHS en het federaal nummer overgenomen en geactiveerd.
Indien een golfer reeds lid was van een andere buitenlandse club, dan wordt de WHS overgenomen op basis van een officieel attest en wordt er een nieuw federaal nummer aangemaakt. In geval van een nieuwe golfer wordt een federaal nummer toegekend en wordt de gebruikelijke procedure toegepast (KBGF) voor het toekennen van een eerste WHS.

Het lidmaatschap loopt per kalenderjaar (1 januari tot 31 december).
Bij het einde van het kalenderjaar wordt het lidmaatschap niet automatisch verlengd. Elk lid zal een uitnodiging tot betaling voor het lidgeld van het daaropvolgende jaar ontvangen. Deze uitnodiging kan per post, per mail of via de BeGolf app verstuurd worden.

Bij niet betaling op 31 januari wordt het lidmaatschap automatisch stopgezet. Op basis van de modaliteiten van de golffederatie blijven, in geval van stopzetting, de lidmaatschappen altijd geldig tot 31 maart van het daaropvolgend jaar.

Er zijn geen opzegmodaliteiten. Niet-betaling van het lidmaatschap van het volgend jaar geldt als stopzetting van het lidmaatschap.

De hoegrootheid van de lidmaatschapsbijdrage wordt bepaald door de raad van bestuur.

Atgolf behoudt zich het recht om een toetreding te weigeren. Een schriftelijke argumentatie omtrent deze weigering zal naar de kandidaat-golfer gestuurd worden, evenwel zonder mogelijkheid van verhaal

Artikel 3 : Inhoud van de lidmaatschapsbijdrage.

Middels betaling van de lidmaatschapsbijdrage aan Atgolf kan het toegetreden lid;

  • gebruik maken van de golf faciliteiten waarover Atgolf beschikt, middels het betalen van de oefenballen.
  • deelnemen aan theoretische en praktische golflessen, desgevallend met het oog op het behalen van een eerste golfhandicap of startersniveau.
  • deelnemen aan tornooien georganiseerd door Atgolf of andere golfclubs indien er een toelating is voor niet eigen leden.

De leden zullen ten allen tijde de voorwaarden dienen te respecteren waaronder deze faciliteiten hen worden aangeboden.

Artikel 4 : Regels – Etiquette – Dresscode.

De toegetreden leden van Atgolf worden verzocht om ten allen tijde de golfregels te respecteren van de bezochte golfclub. De leden verbinden er zich toe om hun bezoek vooraf te reserveren en de verschuldigde greenfees en driving range fees steeds voor het betreden van de golfbanen te voldoen. De leden dienen de dresscode en lokale (terrein)regels van de betreffende clubs te respecteren.

Artikel 5 : Commissies.

Binnen de club worden diverse commissies opgericht, onder meer een sportcommissie en een handicapcommissie. Het aantal leden van elke commissie wordt bepaald door de raad van bestuur.
De toegetreden leden van Atgolf kunnen zich kandidaat stellen voor één van de te begeven plaatsen. Zij hebben in de commissies een raadgevende stem.

Artikel 6 : Sancties.

Leden van Atgolf die inbreuken plegen op de regels geldend binnen een bepaalde golfclub kunnen door de raad van bestuur van Atgolf worden gesanctioneerd.

De opgelegde sancties variëren van :

  • waarschuwing,
  • blaam,
  • schorsing voor een bepaalde periode,
  • uitsluiting uit de club
  • Of één van deze sancties gecombineerd met een aangepaste maatregel.

De Raad van Bestuur beslist autonoom over de op te leggen sanctie, na het betreffende lid of de betreffende leden te hebben gehoord. Indien een sanctie wordt opgelegd, zal deze in verhouding zijn tot de gepleegde inbreuk. De Raad van Bestuur is niet gehouden om bij een volgende inbreuk noodzakelijkerwijze een zwaardere sanctie op te leggen, noch is zij gehouden om bij een eerste inbreuk de gradaties in sancties in aanmerking te nemen.

Artikel 7 : Verzekering

Van zodra de leden van Atgolf beschikken over een federale kaart (fysiek of digitaal), zijn deze toegetreden leden verzekerd onder de polis van Golf Vlaanderen. Deze verzekering is wereldwijd geldig en dekt zowel Burgerlijke Aansprakelijkheid als Lichamelijke Ongevallen.

De verzekering is van toepassing voor feiten van een golfgebeurtenis op een officieel terrein (in België en in het buitenland). Meer informatie hierover kan het lid vinden op de website van Golf Vlaanderen.

Artikel 8 : WHS

Atgolf is als homeclub verantwoordelijk voor het juist registreren van de WHS van haar leden.De handicapcommissie is bevoegd voor deze aangelegenheid, onder het toezicht van de sportcommissie.
Alle leden respecteren alle wijzigingen en beslissingen inzake handicaps. De handicap administratie verloopt volgens de regels van het World Handicap System of WHS (R&A).

Homeclub Atgolf Vlaanderen

Zavelberg 8, 3980 Tessenderlo

Homeclub Atgolf Wallonie

Sport Village
Vieux Chemin de Wavre 117a, 1380 Lasne

Administratie / Maatschappelijke zetel

Atgolf bvba
Krommelei 37, 2110 Wijnegem

GEÏNTERESSEERD?

Ja, ik wens me aan te sluiten bij ATGolf vanaf 1/01/2019.
(€85: €59 lidgeld in plaats van €99 + federale kaart €26 ipv €52)